Prada 'Rosa' 2008 Trick Bear Bag Charm - SOLD

  • Prada 'Rosa' 2008 Trick Bear Bag Charm - SOLD

  • Super cute little pink Prada bear keyring or bag charm